Knižnica Slovenského národného múzea, Bratislava

Name: 
Slovak National Museum Library, Bratislava
Kontakt: PhDr. Jarmila Čomajová Riaditeľka
Emília Ivaničová Knihovník
Telefónne číslo: 421 (0) 2 5934 9188

Interiér knižnice - študovňa (foto Peter Darnády)Knižnica Slovenského národného múzea:

– je ústrednou knižnicou SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO MÚZEA v Bratislave,

– v knižničnom systéme Slovenskej republiky patrí do siete špeciálnych knižníc,

– je koordinačným a metodickým pracoviskom pre knižnice múzeí a galérií SR,

– získava, spracováva, ochraňuje a sprístupňuje knižnično-informačné fondy vedných disciplín obsahovo kompatibilných s činnosťou múzea,

– jej knižničný fond tvorí 94 tisíc knižničných jednotiek,

– odoberá 320 titulov domácich a zahraničných odborných periodík,

– vlastní a spravuje takmer 25 tisíc knižničných jednotiek starých tlačí, z ktorých je 21 kn. j. zo 16. a 17. storočia vyhlásených za historický knižný dokument,

– je prístupná odbornej verejnosti,

– zabezpečuje rozsiahlu medzinárodnú a vnútroštátnu výmenu publikácií (62 krajín sveta 670 výmenných partnerov),

– zabezpečuje medziknižničnú výpožičnú službu,

– vo svojej študovni umožňuje používateľom prezenčný prístup ku knižničným fondom,

– poskytuje knižnično-informačné, bibliografické, kopírovacie a skenovacie služby,

– od roku 2007 pracuje v systéme KIS3G VIRTUA a jej elektronický katalóg je prístupný on line.

Share

Related