Knižnica Divadelného ústavu, Bratislava

Name: 
Theatre Institute Library
Kontakt: Viera Sadloňová Knihovníčka
Telefónne číslo: 421 (0) 2 2048 7301

Knižnica DÚ poskytuje informačné a konzultačné služby a ponúka možnosť absenčných výpožičiek a prezenčného štúdia literatúry z oblasti teatrológie. Jej fondy tvoria:

• divadelné hry (dramatické texty slovenských aj zahraničných autorov, najmä v slovenskom a českom jazyku, prípadne v ruštine, nemčine, angličtine, maďarčine a iných)

• monografie (z oblasti teórie divadla a dejín, tiež monografie o osobnostiach slovenského a zahraničného divadla)

• periodiká (týždenníky, dvojtýždenníky a ďalšie časopisy s teatrologickou, resp. kultúrnou tematikou, najmä slovenské a české, ale tiež vybrané tituly nemeckých, anglických, amerických, poľských, maďarských, ruských a iných periodík)

• sekundárne pramene (bibliografie a katalógy)

Na základe osobitej dohody poskytuje aj rešeršné služby:

• z informačných databáz DÚ ( on-line databáza )

• z elektronických databáz Slovenskej a Českej národnej bibliografie

V elektronickej forme sú dostupné:

• on-line katalóg knižného fondu

• on-line databáza výberovej bibliografie

• informačné a konzultačné služby

Share

Related