Office for Slovaks Living Abroad

Name: 
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Contact: Dr. Milan Vetrák Head

Category:

Address: 
Radlinského 13, 817 80 Bratislava 15, Slovakia
Telephone: 
421 (0) 2 5720 0511
Fax: 
421 (0) 2 5720 0555

TRANSLATE Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí je orgánom štátnej správy so sídlom v Bratislave. Úrad je rozpočtovou organizáciou, ktorá je napojená na rozpočet Úradu vlády SR. Na čele úradu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda. Funkčné obdobie predsedu úradu je päť rokov. Predseda je zároveň vedúcim služobného úradu. Predseda úradu nesmie byť členom politickej strany alebo politického hnutia, nesmie vystupovať v ich mene alebo pôsobiť v ich prospech.

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí:

a/ je koordinačným a výkonným orgánom, ktorý zabezpečuje proces tvorby štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí a zabezpečuje výkon štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí na základe zákona, alebo ak ho tým poverí vláda,

b/ v spolupráci s inými orgánmi verejnej moci, fyzickými osobami alebo právnickými osobami zabezpečuje realizáciu opatrení zameraných na podporu Slovákov žijúcich v zahraničí,

c/ v spolupráci s ostatnými orgánmi štátnej správy vypracúva návrhy koncepcií na podporu Slovákov žijúcich v zahraničí a predkladá ich na rokovanie vlády,

d/ koordinuje a zabezpečuje v rámci štátneho informačného systému dokumentačnú činnosť o Slovákoch žijúcich v zahraničí, podporuje a spolupracuje pri zhromažďovaní, ochrane, vedeckom a odbornom zhodnocovaní hmotných a duchovných dokumentov so zameraním na Slovákov žijúcich v zahraničí a zabezpečuje sprostredkovanie informácií o dianí na Slovensku pre Slovákov žijúcich v zahraničí,

e/ spolupracuje pri výkone svojej pôsobnosti s organizáciami združujúcimi Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj so Slovákmi žijúcimi v zahraničí a udržiava s nimi vzájomné styky,

f/ spolupracuje a udržiava kontakty s obdobnými orgánmi iných štátov, zabezpečujúcimi starostlivosť o vlastných krajanov žijúcich v zahraničí,

g/ rozhoduje v konaní o vydaní osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí,

h/ vedie evidenciu osvedčení,

i/ rozhoduje o poskytnutí dotácie na účely financovania aktivít zameraných na podporu Slovákov žijúcich v zahraničí,

j/ plní iné úlohy vo veciach týkajúcich sa Slovákov žijúcich v zahraničí.

Share