Government Office of the Slovak Republic - Office of the Plenipotentiary of the Slovak Republic Government for Roma Communities

Name: 
Úrad vlády Slovenskej republiky - Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity
Contact: RNDr. Miroslav Pollák Representative of the Slovak Government for Roma Communities
Telephone: 421 (0) 2 5729 5671

Category:

Address: 
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava, Slovakia
Mailing address: 
Cukrová 14, 813 39 Bratislava, Slovakia
Telephone: 
421 (0) 2 5729 5672
Fax: 
421 (0) 2 5729 5816

TRANSLATE Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity má postavenie poradného orgánu vlády Slovenskej republiky. Štatút splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity vymedzuje postavenie, pôsobnosť a úlohy splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, ustanovuje zásady činnosti a organizačné zabezpečenie činnosti splnomocnenca a vzťahy splnomocnenca k orgánom štátnej správy, orgánom územnej samosprávy a iným subjektom. Na zabezpečenie činnosti splnomocnenca je zriadený Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ďalej len USVRK). Vychádzajúc zo Štatútu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity je poslaním USVRK napĺňanie cieľov zameraných na riešenie záležitostí rómskych komunít a realizovanie systémových opatrení na zlepšenie ich postavenia a integráciu do spoločnosti.

Share