Divertimento musicale

Kontakt: Mgr. Markéta Ježíková Koordinácia
Periodicita: Ročne, október

Celoštátna postupová súťažná prehliadka komornej a symfonickej hudby. Poslaním prehliadky je podchytiť talentovaných inštrumentalistov v rôznych komorných a nástrojových obsadeniach, podporiť a ďalej rozvíjať ich umeleckú a koncertnú činnosť v oblasti vážnej hudby a porovnať ich výsledky.

Festival je jediným podujatím pre neprofesionálne hudobné umelecké ansámble na Slovensku so štvrťstoročnou tradíciou. Koná sa od roku 1984. Na súťaži sa zúčastňujú malé komorné telesá rovnakého nástrojového obsadenia od dueta po súbory do 9 hráčov (sláčikové, klavírne, gitarové, akordeónové, violončelové, flautové…) a inštrumentalisti, hráči na rôznych hudobných nástrojoch. Vyhlasovateľom celoštátnej postupovej súťažnej prehliadky je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR, odborným garantom je Národné osvetové centrum, realizátorom celoštátneho festivalu komornej a symfonickej hudby je Podtatranské osvetové stredisko v Poprade, organizačnými garantmi sú Podtatranské osvetové stredisko v Poprade a Mestské kultúrne stredisko v Levoci, spoluusporiadateľmi sú: Podtatranské osvetové stredisko v Poprade, mesto Levoča, Mestské kultúrne stredisko v Levoči a Stredná pedagogická škola v Levoči. V súťažných častiach prehliadky a na koncertoch sa prezentujú diela jednotlivých štýlových období skladateľov domácej a zahraničnej proveniencie, ako aj diela skladateľov 20. storočia s dôrazom na využitie rôzneho, i netradičného nástrojového obsadenia, a etno-pop a world music. Vzdelávaciu časť podujatia predstavujú diskusie ansámblov a sólistov s hudobnými skladateľmi a koncertnými umelcami, odborné teoretické a praktické semináre pre umeleckých vedúcich a dirigentov telies. Program festivalu vytvára programová rada. Sútažné vystúpenia v jednotlivých kategóriách hodnotí odborná porota.

Share