European Grouping of Societies of Authors and Composers (GESAC)

Kontakt: Véronique Desbrosses Generálna tajomníčka

GESAC - logo (1)Európske združenie spoločností autorov a skladateľov bolo založené v decembri 1990 v podobe Európskeho hospodárskeho záujmového združenia a zoskupuje 34 najväčších autorských spoločností v Európskej únii, Nórsku a vo Švajčiarsku. Ako také predstavuje takmer 500 000 autorov alebo ich právnych nástupcov tvoriacich v oblasti hudobného, grafického, literárneho a dramatického umenia, v oblasti audiovizuálnej tvorby, ako aj vydavateľov hudobných diel.

Zámerom združenia, a to najmä vo vzťahu k inštitúciám Európskej únie, je podpora a rozvoj právnych, hospodárskych a kultúrnych aktivít svojich členov.

V rámci štruktúry európskeho výkladu zákona je účelom GESAC zabezpečiť účinnú ochranu autorských práv na najvyššej úrovni, najmä prostredníctvom: (a) úzkej spolupráce s inštitúciami zodpovednými za prípravu a vykonávanie európskych právnych predpisov – táto legislatíva musí vziať do úvahy kultúrny rozmer a ekonomické aspekty autorského práva a musí byť prispôsobená narastajúcej internacionalizácii výmeny kultúrnych produktov a vzniku nových technológií; a (b) účasť na programoch technickej pomoci v oblasti duševného vlastníctva z podnetu inštitúcií Európskej únie v tretích krajinách.

Od septembra 1994 je GESAC poverený realizáciou programu Phare „Práva duševného vlastníctva” pre PECO a pobaltské krajiny.

Share